ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN AUTORIJSCHOOL QUICKLES.NL.
ALGEMEEN
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Autorijschool Quickles en hun leerlingen.
2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen autorijschool en leerling overeenkomen. Hierinwordt een
keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakketopleiding
De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden
aangegaan.
Artikel 1 – Verplichtingen autorijschool
De autorijschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht
Motorrijtuigen (WRM);
2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling
en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de autorijschool – onder
voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend
bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de
Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk
twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid
kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
5. dat de leerling, die via de autorijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is
opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde
lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige
type;
6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van
rijles;
7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de
autorijschool jegens de leerling;
8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van
invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van
een onderzoek;
9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van
motorrijtuigen, hij aan de autorijschool hiervan melding moet maken.
Artikel 2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de door de autorijschool op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum,
tijd en plaats voor de rijles (door de autorijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet
verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de op de lesafsprakenkaart
afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur.
Afzegging dient tijdens de kantooruren van de autorijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de
autorijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen
vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de
leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid
in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de
leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. het met de autorijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen
rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader
Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te
overleggen;
6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de
bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt
aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de
autorijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
7. de autorijschool met DigiD te machtigen, zodat de verkeersschool het examen kan aanvragen. De autorijschool kan er niet
voor aansprakelijk worden gesteld indien de leerling de machtiging achterwege laat;
8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit
te vermelden, kan de autorijschool niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 3 – Betaling
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld per rijles contant worden
voldaan.
2. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien
sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan
maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
3. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand
c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De autorijschool is gerechtigd het bedrag van de
achterstand te verhogen met administratiekosten.
4. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan de autorijschool de leerling
schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag
rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment
waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
5. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de autorijschool uitstel
van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het
overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
6. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de autorijschool de vordering ter incasso uit
handen geven aan een derde. Alsdan is de autorijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze
incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de autorijschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs,
deurwaarders en ieder ander van wie de autorijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk
maakt dat de verkeersschool minder schade lijdt.
7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de autorijschool gerechtigd tot opzegging van de
overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop
van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De autorijschool dient de leerling
van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen:
het onderzoek
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van
het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste)
contant aan de autorijschool te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van machtiging van de lesovereenkomst middels DigiD en betaling van de aanvraag van het
onderrzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de autorijschool
waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is
aan de autorijschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een
nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het
onderzoek aan de autorijschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de
autorijschool.
5. De autorijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en
praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van
die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister
tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.
Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid
1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen
doorgang laat vinden, dan kan de autorijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor
het opnieuw vastgesteld onderzoek.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van
hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de
deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type
beschikbaar is; zal de autorijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd,
indien de leerling dit wenst. De autorijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan
geschiedt zonder kosten voor de leerling.
3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de autorijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij
opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe
aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.
Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst
1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan
de lesovereenkomst door zowel de leerling als de autorijschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de
leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag,
onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.
De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in
artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode
(bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende
redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de
reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de
verkeersschool al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds
vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag,
onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van
de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.
3. De autorijschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode,
slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de autorijschool redelijkerwijs niet verwacht kan
worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de autorijschool
nog niet heeft gepresteerd. 4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan
de verkeersschool
betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de
verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.
5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen
gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de verkeersschool wil volgen, informeert de
leerling de verkeersschool per brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende
rijles.
Artikel 7 – Vrijwaring
1. De autorijschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft
gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede
tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling,
alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol,verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd
motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is,
vrijwaart de leerling de autorijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden,
alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
Artikel 8 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door de autorijschool
verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan de
autorijschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling
nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast
kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten.
Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het
eventueel door leerling bij autorijschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.