Quickles.nl Quickles.nl, gevestigd aan Alessandria 19, 6904 NA,

Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.quickles.nl Alessandria 19, 6904 NA, Zevenaar +31316527464

F.E. Van Maaren Breuker is de Functionaris Gegevensbescherming van

Quickles.nl Hij/zij is te bereiken via info@quickles.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quickles.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

_ Voor het plaatsen van berichten op social media eventueel met foto

vragen wij u altijd vooraf om toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij

ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan

ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent

dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@quickles.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken

Quickles.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om u op het juiste adres op te halen en facturen naar het juiste

adres te sturen.

– Om te controleren of u de wettelijke minimum leeftijd heeft om

autorijles te mogen nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Quickles.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Quickles.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quickles.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende

(categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn: tot einde

lesovereenkomst > Reden: voor ophaaladres en facturering.

Adres: > Bewaartermijn: tot einde lesovereenkomst > Reden: Voor

ophaaladres en facturering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quickles.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig

is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quickles.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren

of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quickles.nl

en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat

u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij

van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u

genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw

persoonsgegevens sturen naar info@quickles.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee

te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw

verzoek.

Quickles.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons